Jun Nguyen-Hatsushiba

Exhibition
1/7 2003 — 20/7 2003
Karlsplatz