Jun Nguyen-Hatsushiba

Exhibition
23/5 2003 — 11/6 2003
Karlsplatz