Play Sofia

Exhibition
9/11 2005 — 8/12 2005
Karlsplatz