slide show: Martin Mlecko

Exhibition
1/6 2006 — 31/7 2006
Karlsplatz