slide show: Zanele Muholi

Exhibition
10/4 2006 — 4/5 2006
Karlsplatz